Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” zatrudni pracownika na stanowisko głównego księgowego
Opis stanowiska
– prowadzenie księgowości Fundacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowości (fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą);
– dbałość o właściwą postać, zawartość i zgodność z przepisami prawa dokumentów finansowo-księgowych;
– obsługa kadrowo-płacowa (prowadzenie kartotek osobowych, Naliczanie wynagrodzeń pracowników oraz z tytułu umów zleceń i o dzieło oraz związanych z nimi obciążeń publiczno-prawnych;
– prowadzenie wymaganych przepisami prawa rozliczeń finansowych z zakresu podatków, ZUS, i innych zobowiązań publiczno-prawnych oraz wymaganej sprawozdawczości finansowej i statystycznej oraz współpraca z ich odbiorcami;
– bieżące i terminowe wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP;
– kontrola rozrachunków;
– współpraca z bankami oraz nadzór nad kontami fundacji i operacjami na nich;
– wykonywanie płatności bankowych;
– księgowanie wyciągów bankowych;
– wykonywanie corocznych sprawozdań finansowych wymaganych przepisami prawa, a także okresowych sprawozdań, planów finansowych, bilansów oraz analiz ekonomicznych i finansowych na potrzeby Fundacji;
– samodzielne sporządzanie deklaracji podatkowych (VAT, CIT);
– wystawianie dokumentów księgowych: faktur VAT, not oraz ich księgowanie;
– potwierdzanie sald dostawców i klientów;
– przygotowanie dokumentacji na potrzeby urzędów;
– sprawdzanie poprawności faktur księgowanych na potrzeby rejestru VAT;
Wymagania
– wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, finansów lub rachunkowości
– minimum 3-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z samodzielnym prowadzeniem księgowości
– dobra, praktyczna znajomość zasad księgowości, ustawy o rachunkowości, oraz przepisów podatkowych sprawozdawczości finansowej
– teoretyczna i praktyczna znajomość zagadnień księgowo – kadrowych
– szerokie umiejętności korzystania z komputera w tym umiejętność korzystania z Internetu, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, itp.
– umiejętności analityczne
– samodzielność i odpowiedzialność
– referencje z co najmniej jednego dotychczasowego miejsca pracy
Oferujemy
– stabilną pracę w oparciu o umowę o pracę na 3/5 etatu
– konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji
– niezbędne narzędzia pracy;
– samodzielność w ramach wykonywanych obowiązków;
– realny wpływ na rozwój fundacji
Wynagrodzenie
Od 2000 zł brutto.
CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
Dokumenty aplikacyjne, które nie będą zawierać poniższych treści nie będą brane pod uwagę:
1. Informacje, o których mowa w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
2. Klauzulę zgody: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w załączonym CV i innych dokumentach aplikacyjnych przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” na potrzeby realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego.
3. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:
 
Oświadczam, iż zostałem/łam poinformowany/a o tym że:
1) administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest
Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, ul. Średnie 85; 38-321 Moszczenica;
2) kontakt z Administratorem Danych jest możliwy pod numerem telefonu 730777296 lub za pośrednictwem adresu mailowego: fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
3) podane przeze mnie dane będą przetwarzane w celu realizacji toczącego się procesu rekrutacyjnego;
4) zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych;
5) moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6) moje dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla realizacji procesu rekrutacyjnego;
7) przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w  procesie rekrutacji prowadzonym przez  Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” Ponadto przysługuje mi prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8) przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (lub innego organu nadzorczego, który będzie właściwy do rozpatrzenia skargi) na niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, przy czym prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
10) w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do  profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli żadne decyzje dotyczące przyjęcia kandydata do pracy nie zapadają wyłącznie  automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
11) podanie przeze mnie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestniczenia w naborze na wolne stanowisko pracy w Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”.