Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Bądź aktywny – działaj”.

Projekt ten skierowany jest do 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy) w wieku 30+ i więcej, które są:

 1. osobami z niepełnosprawnościami
 2. osobami niskowykwalifikowanymi

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:

–         są ubezpieczone w KRUS, jako rolnik

–         są ubezpieczone  w KRUS jako domownik rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników- Dz.U.2016r.,poz.277)

–         Uwaga! Osoby zarejestrowane w KRUS, mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem zawieszenia opłacania składek w KRUS na czas uczestnictwa w projekcie.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 28 osób (16 K, 12 M) z terenu powiatu gorlickiego w wieku 30+ (17 os z niepełnosprawnościami, 11 os o niskich kwalifikacjach) pozostających bez zatrudnienia i defaworyzowanych na rynku pracy.

Kluczowe działania obejmują:

 1. identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;
 2. wyjazdy szkoleniowo-terapeutyczne;
 3. pośrednictwo pracy;
 4. certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe;
 5. staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego;
 6. poradnictwo dla uczestników projektu opiekujących się osobami zależnymi.

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.

Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość stypendium zależna jest od ilości godzin szkolenia (1 godzina – 6,65 zł netto).

Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku.

Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszt dojazdu uczestników na spotkania z doradcą zawodowym i staż zawodowy.

 Szczegółowe informacje dostępne są:

 • pod nr tel.  730 777 293730 777 296,
 • pod e-mailem – wyjdz.z.domu@gmail.com
 • strona internetowa: wyjdzzdomu.com.pl
 • biuro projektu:  Michalusa 18, 38-300 Gorlice (biuro czynne w godzinach od 8.00 do 14.00)

Projekt „Bądź aktywny – działaj” dedykowany jest do grupy 28 osób (16 K, 12 M) w wieku 30+ i więcej, mieszkańców powiatu gorlickiego, pozostających bez zatrudnienia i defaworyzowanych na rynku pracy.

Projekt „Bądź aktywny – działaj” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,, Wyjdź z domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, nr umowy w RPMP.08.02.00-12-0158/18-00.

Wartość projektu: 401,465.80 złotych

Wkład funduszy europejskich: 341,245.93 złotych.

 

Pin It on Pinterest