Fundacja „Wyjdź z Domu” zaprasza osoby niepracujące (bierne zawodowo i bezrobotne) z terenu powiatu gorlickiego do uczestnictwa w projekcie pn. „Wyjdź z domu – działaj”.

Projekt ten skierowany jest do 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych, defaworyzowanych na rynku pracy) z terenu powiatu gorlickiego w wieku 30+ i więcej, które są:

  1. osobami z niepełnosprawnością,
  2. osobami niskowykwalifikowanymi

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które:

–         są ubezpieczone w KRUS, jako rolnik

–         są ubezpieczone  w KRUS jako domownik rolnika (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników- Dz.U.2016r.,poz.277)

–         Uwaga! Osoby zarejestrowane w KRUS, mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem zawieszenia opłacania składek w KRUS na czas uczestnictwa w projekcie.

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej 28 osób, mieszkańców powiatu gorlickiego, w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia i defaworyzowanych  na rynku pracy.

Kluczowe działania obejmują:

1. Identyfikację indywidualnych potrzeb Uczestników Projektu wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania;

2. Warsztaty umiejętności zawodowych;

3. Wsparcie trenera pracy lub doradcy klienta;

4. Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe;

5. Staże ukierunkowane na zdobycie doświadczenia zawodowego;

6. Poradnictwo dla uczestników projektu opiekujących się osobami zależnymi.

Wszystkie działania realizowane w projekcie są dla uczestników bezpłatne.

Osobom, które uczestniczą w szkoleniach wypłacane jest stypendium szkoleniowe w wysokości 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wysokość stypendium zależy od liczby godzin szkolenia (1 godzina – 6,65 zł netto).

Osobom biorącym udział w stażach wypłacane jest stypendium stażowe w wysokości 120% zasiłku.

Organizator pokrywa również koszty niezbędnych badań lekarskich oraz koszt dojazdu uczestników na spotkania z doradcą zawodowym, na warsztaty grupowe oraz w trakcie stażu.

Szczegółowe informacje dostępne są:

  • pod nr tel. 730 777 293; lub 730 777 296,
  • pod e-mailem – fundacja.wyjdz.z.domu@gmail.com
  • strona internetowa: wyjdzzdomu.com.pl
  • biuro projektu:  Michalusa 18, 38-300 Gorlice (w godzinach od 8.00 do 14.00)

Projekt „Wyjdź z Domu – działaj ”  dedykowany jest do grupy 28 niepracujących osób (biernych zawodowo i bezrobotnych) w wieku 30+ i więcej  (16 kobiet i 12 mężczyzn), należących do grupy docelowej (osoby z niepełnosprawnością, osoby niskowykwalifikowane).

Projekt „Wyjdź z Domu – działaj” realizowany jest przez Fundację Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu” z siedzibą: ul. Średnie 85, 38-321 Moszczenica, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich, nr umowy w RPMP.08.02.00-12-0160/18-00

Wartość projektu: 377,620.80 złotych

Wkład funduszy europejskich: 320,977.68 złote.

Pin It on Pinterest